1.  ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล    ตั้งอยู่  เลขที่ 3  หมู่ที่ 2  ตำบลโพนงาม  อำเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม  โทร  043-996558  โทรสาร   043-996558 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6  เนื้อที่   32 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา บนที่ดินทำเลโคกหนองเรือ  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  ได้รับอนุมัติตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 391 / 2538  เป็น  ขนาดเล็ก   ตั้งอยู่  เลขที่
3  หมู่ที่ 2  ตำบลโพนงาม  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  เดิมเป็นสาขาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยกรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขยายสาขาโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลและยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  ให้จัดตั้งสาขาโรงเรียนใหม่ในปีพ.ศ. 2534 นายณรงค์ จันทชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้มอบหมายให้  นายจรูญ  มูลโพธิ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ และนายสุนทร ดวงคำน้อยอาจารย์ 2 ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนงานในตอนนั้น ร่วมประชุมเพื่อขอที่ดินสาธารณประโยชน์ของบ้านโพนงาม โดยมีนายวินัย สมศรีลัย กำนันตำบลโพนงามพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาและมอบที่ดิสาธารณประโยชน์ ณ โคกหนองเรือมีเนื้อที่  32 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา    ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2538 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกุลได้อนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ กรมสามัญ เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2538 ตามคำสั่งที่ 391/2538

       สภาพปัจจุบัน

               1.     พื้นที่และเขตบริการ

         โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  เปิดสอนตั้งแต่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวม  127 คน     จำนวนข้าราชการครู  1คน 
อัตราจ้าง
1 คน ลูกจ้างประจำ  2    คน  (พ.ศ.2558)   สิ่งก่อสร้าง  ประกอบด้วย อาคารเรียนแบบ ก ข ค 3 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 2 หลัง  หลังละ 6 ที่ แยก ชายหญิง ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  2 ชุด หอถังประปาแบบ 9/9  1 ถัง สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม สระน้ำ 2 สระ  อาคารพยาบาล 1 หลัง โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง

                  

ชื่อ อักษรย่อ ของโรงเรียน คือ พ.พ.ก.

-          ตราสัญลักษณ์ ของโรงเรียน คือ คบเพลิงและจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งชีวิต และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

-          สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว-ขาว

-          คติพจน์ คือ ปฺญญา นรานํ รตฺนํ หมายถึง ปัญญา คือ ดวงประทีปแก้วของ นรชน

-          ปรัชญา คือ ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน          

-          คำขวัญ คือ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  คือ

1.       โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง

2.       โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

3.       โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

4.       โรงเรียนบ้านโนนสัง

           ข้อมูลบุคลากร

                ปี 2550 มีครู 13 คน พนักงาน 2 คน นักเรียน 185 คน

           ปี 2551 มีครู 13 คน พนักงาน 2 คน นักเรียน 190 คน

           ปี 2552 มีครู 12 คน พนักงาน 2 คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 171 คน

            ปี 2553 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน                      นักเรียน  155 คน

            ปี 2554 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน                      นักเรียน 138 คน

            ปี 2555 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 159 คน

            ปี 2556 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 13 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน  นักเรียน 156 คน

                      ปี 2557 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 13 คน อัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน นักเรียน 150 คน
            ปี
2558 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 13 คน อัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน นักเรียน 127 คน

            2.   บทบาทหน้าหน้าที่ของสถานศึกษา

             1.  โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล   มีบทบาทหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตั้งแต่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่ชุมชนใน เขตพื้นที่บริการ

                2.  โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล     มีบทบาทหน้าที่ให้ความรู้แก่บุตรหลาน

ในชุมชน

              3. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ให้บริการชุมชนด้านต่าง ๆเช่น อาคารสถานที่ และสนามกีฬา เป็นต้น

              4. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล    ให้บริการแนะนำและความรู้ แก่ชุมชน  ปัจจุบัน    
 ผู้บริหารสถานศึกษา  คือ  นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี             ผู้อำนวยการ