ประมวลกิจกรรม                                          

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดกิจกรรมค่ายพระวรุณอาสาพัฒนา ณ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสื่อ - เนตรนารี เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ค่ายลูกเสือ นิรัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 
                                                                 กิจกรรมเพิ่มเติม


 
บุคลากร
 
สื่อการเรียน
 
Clock
 
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๖ โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๖๐๕๘